3 điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

Nghị định số 76/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2014, trong đó có những điều kiện về chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai. Những điều kiện chuyển …

Đọc Thêm »